Algemenevoorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES:
1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige parkeerovereenkomsten.
1.2. VIP Parking: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.
1.3.KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VIP Parking onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met VIP Parking een overeenkomst aangaat. VIP Parking en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.
1.4.PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
1.5.EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST: een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.6 van deze Voorwaarden.
1.6.PAKEERSERVICE: de parkeerproducten van VIP Parking die geboekt kunnen worden, te weten:
VALET SERVICE:
1. Klant rijdt naar de vertrekhal en geeft uw auto af aan onze chauffeur in de bocht tussen vertrekhal 2&3.
2. Uw auto wordt voor u geparkeerd in onze parkeergarage.
3. Bij terugkomst staat uw auto voor u klaar tussen vertrekhal 2&3 in de bocht.
1.7. MOTORVOERTUIG: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994
1.8. PARKEERACCOMMODATIE: parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.
1.9.PARKEERDER: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.
1.10.PARKEERBEWIJS: parkeerkaart of ieder door VIP Parking aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.
1.11. WEBSITE: de door VIP Parking op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.vip-parking.nl

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VIP Parking en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en VIP Parking ondertekende opdrachtbevestiging door VIP Parking is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan VIP Parking verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2.De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door VIP Parking en dat VIP Parking bij terugkomst weer retourneert bij de vertrekhal voor de klant.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.
2.5. De toegang tot Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Klant en VIP Parking.
2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten:
– via een verkregen Parkeerbewijs;
– via een eenmalige telefonische of online reservering
2.7. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.

ARTIKEL 3: EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST
3.1.Een eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat een Klant houder is geworden van een Parkeerbewijs en het Motorvoertuig wordt geparkeerd in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder of VIP Parking zich met het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt.
3.2. De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van de op het Parkeerbewijs vermelde Parkeerperiode.
3.3. Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Klant en VIP Parking op schrift een overeenkomst is aangegaan waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.

ARTIKEL 4: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN
4.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retour tijden dienen te worden aangegeven, een Parkeerservice reserveren. Klant kan te allen tijde tot 30 minuten voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
4.2. Non acceptatie: VIP Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
4.3. Betalen: Op de site of bij vertrek van klant zal de betaling contant ofwel per pin betaling plaatsvinden.
4.4. Dag te laat: Indien de klant later terugkomt dan gepland dient de klant dit per email bekent te maken. Er wordt € 7,50 per extra dag in rekening gebracht.
4.5. Annuleren: De klant kan te alle tijden via de website of per email de reservering annuleren. Indien de klant binnen het uur annuleert is dit kosteloos anders wordt er €10,- annuleringskosten in rekening gebracht.
4.6. Reservering wijzigen: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de klant de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds bestaande gelden voldoet. Wijzigingen kunnen gemaild worden naar klantenservice@vip-parking.com of via (reservering wijzigen) onder het kopje klantenservice.
4.7 No-show: Indien de klant de boeking niet heeft geannuleerd of de boeking heeft geannuleerd na de overeengekomen vertrektijd, maar niet verschijnt (no-show), is Comfort Parking tevens gerechtigd om het gehele bedrag in rekening.

 

ARTIKEL 5: IN – EN AFNAME
5.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan VIP Parking.
5.2. Retourneren: De klant dient VIP Parking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. VIP Parking behoudt zich
het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. VIP Parking behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
5.3. Klant behoudt zich het recht om bij ontvangst een ronde om de auto te doen om zelf te bepalen dat de auto in dezelfde staat is ontvangen.
5.4. Klachten over de dienstverlening van VIP Parking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) schriftelijk op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan VIP Parking uw klacht niet in behandeling nemen.
5.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Na het verplaatsen van het Motorvoertuig van de plek waar gebruiker voor retour van VIP Parking in ontvangst is genomen, vervallen alle aansprakelijkheden van VIP Parking met betrekking tot het Motovoertuig.
5.6. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. VIP Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. VIP Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.
5.7. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door VIP Parking geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.
5.8. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant, voortvloeiende uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst, niet op.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT
6.1. Klant is gehouden:
A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. VIP Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal VIP Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die VIP Parking opdracht heeft gegeven.
B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
D. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, direct schriftelijk kenbaar te maken op het Parkeerbewijs, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
E. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.
F. aanwijzingen van het personeel van VIP Parking op te volgen en indien sprake is van een shuttle service het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven cq. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
G. voor het meebrengen van de parkeertickets in tweevoud. Indien deze niet aanwezig zijn bij het afgeven van de auto kan er geen beroep worden gedaan op schade.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN/BEVOEGDHEDEN VAN VIP Parking:
7.1. A. VIP Parking is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.
B. VIP Parking is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
C. VIP Parking is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. VIP Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie
E. VIP Parking verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Schiphol-Rijk/Aalsmeer). VIP Parking verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van VIP Parking minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. VIP Parking sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van VIP Parking.8.1a. Klant dient na klacht of schade melding op verzoek van Vip Parking de Parkeerovereenkomst in te scannen en te mailen wanneer Vip Parking de Parkeerovereenkomst niet ontvangt kan de klacht of schade niet in behandeling worden genomen.
8.2 VIP Parking is niet verantwoordelijk voor gebruikersschade, onder gebruikersschade wordt verstaan; slijtage, krasjes, putjes, steenslag en beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht worden.
VIP Parking is niet aansprakelijk voor ruitschade.
8.3 VIP Parking is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens VIP Parking worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van VIP Parking.
8.4 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van VIP Parking, de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens VIP Parking opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.
8.5 Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan VIP Parking alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien VIP Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan VIP Parking te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.
8.6. Een tekortkoming van VIP Parking zal niet aan haar worden toegerekend indien VIP Parking in een toestand van overmacht verkeert. VIP Parking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van VIP Parking.
8.7. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VIP Parking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van VIP Parking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, hagelschade en stormschade dan wel een tekortkoming van hulppersonen.
8.8 Het achterlaten van persoonlijke eigendommen/waardevolle spullen in het motorvoertuig geschiedt op eigen risico.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
9.1 Vip Parking verwerkt de door de Parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Vip Parking nageleefd.
9.2 De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. Vip Parking gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Vip Parking gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de Website en om de Parkeerder op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Vip Parking. Vip Parking kan op verzoek van derden binnen Schiphol Group marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de Parkeerder. Maximaal twee maal per jaar kunnen de adresgegevens van de Parkeerder worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen Vip Parking de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.
9.3 Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Vip Parking kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan klantenservice@vip-parking.com. Mocht de Parkeerder zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van VIP Parking dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5.
9.4 De Parkeerder kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.
9.5 De Parkeerder kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid via de Website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN
10.1. VIP Parking behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.
10.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

VIP Parking B.V.
Beechavenue 66
1119 PW Schiphol-Rijk
E-mail: klantenservice@vip-parking.com
Telefoon: 020 369 7504
www.vip-parking.com

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT
11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen VIP Parking en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen VIP Parking is gevestigd.